Здружение БЕЛА БРЕЗА (граѓанска организација)

мисија и визија


Мисијата на Здружението БЕЛА БРЕЗА е придонес кон развојот на еколошката свест и придонес кон развојот на здрав живот и заштита на животната средина во целост.

цели


-Да се повикаат и опфатат сите што се заинтересирани и можат да придонесат за здрав живот во здраво населено место. -Да делува во Босилово, струмичко и Мкедонија и да се смета како дел од светското еколошко движење. -Да ги обединува знаењето, волјата и влијанието на сите грагани на Босилово, независно од идеолошкото и верското убедуванје, односно расното, социјалното и националното потекло. -Да се залага за општествен развој без монопол во користењето на земјиштето, водите и енергијата во сообраќајот, здравствената заштита и др. -Да настојува заедно со сродните друштва и движењето како целина, политичката власт да ја направи еколошки одговорна. -Да ги повикува на помош сите стручни лица од најразлични области кои можат да дадат придонес кон зачу- вувањето на нашите ниви, шуми, канали, реки и езера - секој од својот гелокруг и сите заедно. -Да апелира до училиштата, здравствените установи, родителите, младинските организации и форумите да ги воспитуваат младите во смисол на движечкото гесло дека ,,Природата не сме ја наследиле од нашите претци, туку сме ја позајмиле од нашите потомци!,,. -Да се бори за едукација со најразлични активности поврзани со заштитата и унапредувањето на животната средина. -Да учествува во набљудување и вреднување на проекти. - Да учествува во изработката и реализацијата на проекти поддржани од различни донатори и фондации, активности поврзани со организирање едукативни кампањи, сесии, семинари, трибини, работилници, и други активности од едукативен карактер. -Да соработува со домашни и мегународни организации, со државни институции, локалната самоуправа, бизнис секторот, невладини организации, медиумите и т.н. -и др. -Крајна цел да му биде континуираното и трајно подобрување на условите и квалитетот на животот во нашето место.

историјат


На 12..06,2012 извршена е само пререгистрација на Здружението кое под името БРЕЗА постои уште од 1995 година.

информација


име на претставникот: Љупчо Атанасов

имејл на претставникот: majstorkompani@gmail.com

датум на основање: 12/06/2012

број на членови: 65

број на персонал: 0

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од ГЕФ Програмата

активности

Едукација во областа на животната средина

Истражување во областа на животна средина

Застапување за животната средина

Енергетска ефикасност

Заштита на природа

Рурален развој


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 1

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 1

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 1

контакт


с. Босилово 188, 1
Општина Босилово
БОСИЛОВО
2431
Macedonia

belabreza111@gmail.com
tel. ++389 (034) 371 144
mob. ++389 (0)70 214 396
fax. ++389 (034) 371 144