Eco Logic (граѓанска организација)

Ecologic_jpg

мисија и визија


Подигнување на свеста кај граѓаните за заштитување на животната средина со што директно се влијае на подобрување на квалитетот на животот на луѓето

цели


Масовизирање на употреба на одржлив транспорт, рециклирање, реупотреба, намалување на отпад и одржливо управување со отпад

информација


име на претставникот: Никола Нешкоски

имејл на претставникот: ecologic.mk@gmail.com

датум на основање: 21/11/2013

број на членови: 10

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

активности

Транспорт и животна средина

Урбан транспорт

Промоција на одржлив транспорт

Енергетска ефикасност

Климатски промени

Заштита на природа

Отпад

Одржлив развој

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Борка Талески 17,
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia