ГЕФ ПМГ Македонија (граѓанска организација)

мисија и визија


Мисијата на Глобалниот Еколошки Фонд ГЕФ е заштита на глобалната животна средина. Во 1992 година, за време на Самитот за Планетата Земја во Рио, беше основана Програмата за мали грантови на ГЕФ - ГЕФ ПМГ која е отелотворување на суштина на одржливиот развој со тоа што "размислува глобално делува локално". Преку обезбедување на финансиска и техничка поддршка на проекти со кои се заштитува животната средина истовремено и ја подобрува благосостојбата на луѓето, ПМГ покажува дека со активности на Заедницата можен е добар баланс меѓу потребите на човекот и на животната средина. ГЕФ гради мост на меѓународна соработка и финансии акции за решавање на шест критични закани за глобалната животна средина: загубата на биодиверзитетот, климатските промени, деградацијата на меѓународните води, осиромашување на озонот, деградацијата на земјиштето и хемикалии.

информација


име на претставникот: Златко Самарџиев

имејл на претставникот: info@gefsgpmacedonia.org.mk

датум на основање: 11/06/2014

број на членови: 2

број на персонал: 2

лански буџет: 0 евра

активности

Истражување во областа на животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Мајка Тереза 15, 6
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia