Бурханедин (граѓанска организација)

мисија и визија


Здружение за заштита на животната средина „ЕКОДОНИА“ е невладина и непрофитна организација која е насочена остварување на поширок заеднички интерес: остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и вршење на дејности и активности со цел да го промовира концептот за заштита на животната средина на локално и национално ниво.

цели


Изготвување и спроведување на проекти, програми, планови и активности за заштита на животната средина; Вршење на дејности од јавен интерес за заштита на животната средина; Зајакнување на соработката помеѓу сите општествени чинители на локално, национално и меѓународно ниво за промовирање на вредностите на вредностите на животната средина; Промовирање на иницијативи за иновативни модели за справување со отпад во Р.Македонија; Пристап до информации од областа на животната средина; Подигање на јавната свест за животната средина и климатските промени;

информација


име на претставникот: Burhanedin

имејл на претставникот: burhan.jurist@gmail.com

датум на основање: 15/08/2016

број на членови: 10

број на персонал: 0

лански буџет: 0 евра

активности

Едукација во областа на животната средина

Правна помош во областа на животната средина

Енергетска ефикасност

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


2 24, 24
Општина Студеничани
Скопје
1052
Macedonia

ecodonia@gmail.com
mob. 071578027