БИВИУМ (граѓанска организација)

мисија и визија


Подобрување и развивање на демократијата и граѓанското општество во две области: млади и екологија во Р. Македонија

цели


Една од главните задачи на здружението е поттикнување на иницијативи, активности и реализација на проекти кои придонесуваат за унапредување на можностите на младите луѓе, создавање на подобри услови за нивен личен и професионален развој како и поттикнување на иницијативи, активности и реализација на проекти кои придонесуваат за подобра животна средина.

историјат


Трибина на тема “AIDS”, со H.E.R.A.- Скопје - 2003; Соработка и организирање на трибина “Студентите заслужуваат” со “Алтер Медиум” – Прилеп - 2005; Страницата “Пусулче”, насочена кон идентификување на конфликтни ситуации и пронаоѓање на начини за нивно решавање, како дел од заедничкиот проект со ЗГ Мировна Акција – Прилеп – 2006 год; Работилници во просториите на УНХЦР - населба Шуто Оризари – 2010год: Тема: младите и општеството “ Волонтирање во заедницата “ Тема: екологија “ Зелена планета “ Аларм 2002, Аларм за природата 2010, 2013 - темелно и организирано чистење на сите речни корита како и природните/вештачките езера, + Еко саем, - развој и подигнување на свеста меѓу младите од сите националности, во смисла на одржливиот развој, заштита на животната средина, како и последиците од човековите активности (загадувањето и климатските промени) преку ефективно развојни активности направени или ќе бидат направени за животната средина.

информација


име на претставникот: Петар

имејл на претставникот:

датум на основање: 08/06/2001

број на членови: 32

број на персонал: 0

лански буџет: 0 евра

активности

Заштита на природа

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Центар 2, ГТЦ
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia

alarmzaprirodata.mk
alarmzaprirodata@gmail.com
tel. 076 53 37 53
mob. 076 53 37 53