Покана за конференција / Ftesë për konferencë: (настан: 16-11-2017)


Kонференцијата “Улога на граѓанското општество во европска интеграција”. Конференцијата има за цел да ги презентира резултатите од проектот “Граѓанско општество за европска интеграција“, проект финансиран од Европската Унија (ИПА Програмата). Исто така, конференцијата има цел да овозможи простор за дискусија за значењето на граѓанското општество во ЕУ интеграција, предизвиците што следуваат пред нас, како и креирање на платформа на организации кои ќе се посветат за поддршка во процесот на интеграција на земјата во ЕУ.


Почитувани,

Во име на Центар за интеркултурен дијалог и Македонски зелен центар, чест ни е да ве поканиме на конференцијата “Улога на граѓанското општество во европска интеграција”.
Конференцијата има за цел да ги презентира резултатите од проектот “Граѓанско општество за европска интеграција“, проект финансиран од Европската Унија (ИПА Програмата). Исто така, конференцијата има цел да овозможи простор за дискусија за значењето на граѓанското општество во ЕУ интеграција, предизвиците што следуваат пред нас, како и креирање на платформа на организации кои ќе се посветат за поддршка во процесот на интеграција на земјата во ЕУ.

Конференцијата ќе се одржи во Холидеј Ин, на 16-ти ноември 2017, со почеток од 11:00 часот. Би ни било задоволство доколку го повтрдите вашето присуство со регистрирање подоле:

Të nderuar, Në emër të Qendrës për Dialog Interkulturor dhe Qendrës së Gjelbërt Maqedonase kemi nderin të ju ftojmë në konferencën "Roli i shoqërisë civile në integrimin Evropian". Konferenca ka për qëllim të paraqesë rezultatet e projektit "Shoqëria Civile për integrimin Evropian", një projekt i financuar nga Bashkimi  europiane (Programi IPA). Gjithashtu konferenca ka për qëllim të ofrojë një hapësirë për diskutim në lidhje me rëndësinë e shoqërisë civile në integrimin në BE, sfidat që do të vijnë para nesh, si dhe krijimin e një platforme për organizatat që do të angazhohen për të mbështetur procesin e integrimit të vendit në BE. Konferenca do të mbahet në Holiday Inn, më 16 nëntor 2017, duke filluar nga ora 11:00. Do të ishte kënaqësi për ne të konfirmoni praninë tuaj duke u regjistruar më poshtë:

Пријавете го вашето учество / Konfirmoni pjesmarrjen tuaj
Погледнете ја агендата / Shikoni agjendën

Проектот “Граѓанско општество за европска интеграција”  имаше за цел да вклучи граѓански организации со цел да ги подобри нивната одржливост, автономија и целокупниот капацитет за да се вклопат во европските стандарди за законодавство на заедницата. Проектот е направен врз основа на подобрување на фокусот на ЕУ интеграцијата на работата на граѓанскиот сектор, и цели кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за вмрежување и градење на партнерства со владата во креирање на политики и одлучувачки процеси, особено оние кои се поврзани со ЕУ реформите и препораките од извештајот за прогрес на Европската комисија.

За дополнителни детали не двоумете се да не' контактирате на milos@cid..mk и matej@cid.mk, или по телефон на 078 719 117.


Proekti "Shoqëria civile për Integrimin Evropian" kishte për qëllim të përfshijë organizatat e shoqërisë civile, me qëllim që të përmirësoj qëndrueshmërinë e tyre, autonominë dhe kapacitetin e përgjithshëm që t’u përshtaten legjislacionit të komunitetit sipas standardeve evropiane. Projekti bazohet në përmirësimin e përqendrimit të punës së shoqërisë civile në integrimin në BE dhe synon forcimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për krijimin e rrjeteve dhe ndërtimin e partneriteteve me qeverinë në proceset e krijimit të politikave dhe proceseve vendimmarrëse, veçanërisht ato që i referohem reformave të BE-së dhe rekomandimet e Raportit të Progresit të Komisionit Evropian.

Për më shumë informata, mos hezitoni të na kontaktoni në milos@cid.mk dhe matej@cid.mk, ose në numrin e telefonit  078 719 117. Me respekt / Со почит, Матеј Маневски/ Matej Manevski


линк: https://cid.us8.list-manage.com/track/click?u=72ace06c1e63f47c444457772&id=8386952506&e=293c749480