Како до подобра рамка за решавање на проблемот со Аерозагадување? (настан: 03-02-2017)


Во последните неколку години аерозагадувањето се наметна како тема на која треба да се посвети повеќе внимание, особено во смисла на правилно креирање на рамка за делување. Настанот ќе отвори простор за анализа и дискусија околу политиките кои ја засегаат оваа област и можни решенија како и да понуди алатки за зајакнување на капацитетот на граѓаните и граѓанските иницијативи како тие подобро би ги разбрале политиките поврзани со аерозагадување.


ПОКАНА ЗА НАСТАН И ДИСКУСИЈА
Како до подобра рамка за решавање на проблемот со Аерозагадување?
3- 4 март 2017 г.
Локација хотел Епинал, Битола  

Во последните неколку години аерозагадувањето се наметна како тема на која треба да се посвети повеќе внимание, особено во смисла на правилно креирање на рамка за делување. Настанот ќе отвори простор за анализа и дискусија околу политиките кои ја засегаат оваа област и можни решенија како и да понуди алатки за зајакнување на капацитетот на граѓаните и граѓанските иницијативи како тие подобро би ги разбрале политиките поврзани со аерозагадување.

Прв ден: 3 март 2017 г.
 

12:00 – 12:30 Регистрација на учесниците Кафе и освежување
12:30 – 13:00
Воведни обраќања ·       г. Александар КОЛЕКЕСКИ, координатор на проектот „ИПА2 Механизам за граѓанските организации“ ·       г-ѓа Ана Чоловиќ Лешоска, извршна директорка на Центар за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“ ·       Претставник на Делегација на Европската унија во Македонија (дсп)
13:00 – 14:30
Анализа на постојните национални и меѓународни политики и планови за аерозагадување Модератор: Методија САЗДОВ, избран претставник на ИПА 2 Механизмот од сектор 3 и 4 – Животна средина и транспорт ·       Проф. д-р Трајче Стафилов, Институт по хемија, ПМФ ·       Невена Смилевска, координатор за клима на Еко-свест ·       Ioana Ciuta, координатор за енергија на CEE Bankwatch Network ·       Vlatka Matkovic Puljic, Health and Energy Officer, Balkans region at Health and Environment Aliance ·       Претставник од МЖСПП (дсп) ·       Претставник на општина Битола (дсп) ·       Претставник на Рек Битола (дсп) ·       Д-р. Емилија Богоевска, Центар за јавно здравје Битола

14:30 – 15:00
Дискусија и заклучоци  

15:00
Ручек во хотелот  

20:00
Кино- дебата       
Втор ден: 4 март 2017 г.   
11:00 – 11:30 Регистрација на учесниците Кафе и освежување
11:30 – 12:00
Состојбата со аерозагадувањето во Скопје и Битола ·       Ана Чоловиќ Лешоска, извршна директорка
на Центар за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“ ·       Претставник од “За нас се работи”
12:00 – 13:30
Улогата на граѓаните во креирањето на политики за справување со аерозагадувањето (политики за енергија и аерозагадување, презентација на корисни алатки) Модератор: Елена Николовска, лице за односи со јавност на Еко-свест ·       Невена Смилевска, координатор за клима на Еко-свест ·       Ioana Ciuta, координатор за енергија на CEE Bankwatch Network ·       Vlatka Matkovic Puljic, Health and Energy Officer, Balkans region at Health and Environment Aliance
  13:30 – 14:30   Пауза за ручек    
14:30 – 16:30
  Поделба во работни групи (Кафе ќе се служи за време на работата во групи)  
 
16:30 – 17:00
  Презентирање на решенија од работните групи  и затворање на работилницата


линк: